بارش برف در صفحه وب

یکی از زیبایی های وبلاگ شما میتواند بارش برف در ان باشد در این پست کدی را دریافت میکنید که باعث بارش برف در صفحه وب شما میشود جالب است بدانید این کد تماما جاوااسکریپت است و از هیچ استایل یا تصویری در ان استفاده نشده پیش نمایش را مشاهده کنید و سپس برای دریافت و توضیحات تکمیلی به ادامه مطلب مراجعه فرمایید …

پیش نمایش
 

شما میتوانید این کد را قبل از  </head >یا بعد از <body>قرار دهید
چنانچه دوست دارید در بارش تغییراتی ایجاد کنید به نکات زیر توجه کنید .
1- برای تغییر حداکثر تعداد برف ها میتوانید مقدار موجود در خط چهارم را تغییر دهید
2- برای تغییر شکل برف میتوانید شکل را در خط هفتم تغییر دهید
3- برای تغییر سرعت بارش برف مقدار موجود در خط ششم را تغییر دهید
4- بزرگ ترین سایز برف را در خط نهم تعریف کنید
5- کوچک ترین سایز برف را در خط دهم تعریف کنید
این ابزار اختصاصی از یک لرن نمیباشد ویرایش شده از یک سایت خارجی میباشد.
<!-- 1learn.ir snowing JS code -->
<script type="text/javascript"src="http://dl.1learn.ir/admin/1learn/1learn.js"></script>
<script>
var snowmax=100
var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddFF","#ccccDD")
var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS")
var snowletter="*"
var sinkspeed=0.6
var snowmaxsize=22
var snowminsize=8
var snowingzone=3
// code by 1learn.ir please don't edit below code
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
var x_mv=new Array();
var crds=new Array();
var lftrght=new Array();
var browserinfos=navigator.userAgent 
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var opera=browserinfos.match(/Opera/) 
var browserok=ie5||ns6||opera
 
function randommaker(range) {    
  rand=Math.floor(range*Math.random())
  return rand
}
 
function initsnow() {
  if (ie5 || opera) {
    marginbottom = document.body.clientHeight
    marginright = document.body.clientWidth
  }
  else if (ns6) {
    marginbottom = window.innerHeight
    marginright = window.innerWidth
  }
  var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
  for (i=0;i<=snowmax;i++) {
    crds[i] = 0;           
    lftrght[i] = Math.random()*15;     
    x_mv[i] = 0.03 + Math.random()/10;
    snow[i]=document.getElementById("s"+i)
    snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
    snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
    snow[i].style.fontSize=snow[i].size
    snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
    snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
    if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
    if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
    if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
    if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
    snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
    snow[i].style.left=snow[i].posx
    snow[i].style.top=snow[i].posy
  }
  movesnow()
}
 
function movesnow() {
  for (i=0;i<=snowmax;i++) {
    crds[i] += x_mv[i];
    snow[i].posy+=snow[i].sink
    snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]);
    snow[i].style.top=snow[i].posy
 
    if (snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size || parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){
      if (snowingzone==1) {snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
      if (snowingzone==2) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
      if (snowingzone==3) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
      if (snowingzone==4) {snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
      snow[i].posy=0
    }
  }
  var timer=setTimeout("movesnow()",50)
}
 
for (i=0;i<=snowmax;i++) {
  document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")
}
if (browserok) {
  window.onload=initsnow
}
</script>

سفارش تبلیغات

برچسب ها : ، ، ، ، ،